Adatvédelmi Nyilatkozat

A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.), összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, ezúton teszi közzé jelen nyilatkozat formájában adatvédelmi, illetve adatkezelési elveit.

A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. kizárólag az érintettek előzetes írásbeli hozzájárulásán alapuló, önkéntes adatszolgáltatása révén végez adatkezelést.

A felhasználó a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. internetes oldalának látogatása során személyes adat megadása nélkül szabadon kereshet. Név nélküli internetes látogatása során keletkezett adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. honlapjának használata során a felhasználók részére nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételéhez (pl.: jegyvásárlás, feliratkozás hírlevélre) regisztrációra, ehhez pedig személyes adatokra lehet szükség a szolgáltatás teljesíthetősége és biztonságossága érdekében (pl.: név, e-mail cím stb.). A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. az érintettek által megadott személyes adatokat - az adatkezelési jogosultság érintett általi visszavonásáig - az érintett általi hozzájárulás mértékétől függően az alábbi célok megvalósulása érdekében, és kizárólag az ahhoz szükséges mértékben kezeli és használja fel:

  • a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások fejlesztésével, a látogatói igények minél szélesebb körének kielégítésére alkalmas szolgáltatások bevezetésével összefüggő, a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. működését segítő elemzések, felmérések készítése;
  • a jegyvásárlással összefüggésben a rendezvény esetleges elmaradása vagy a rendezvényt érintő egyéb fontos körülményről történő tájékoztatás nyújtása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás;
  • a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. tevékenységével, az általa nyújtott szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos információk küldése (hírlevél);
  • nyereményjátékok és időszakos promóciók szervezése, valamint az ezekkel összefüggő kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása, nyeremények átadása, kedvezmények érvényesíthetőségének biztosítása.

A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. az általa nyújtott szolgáltatások igénybevétele útján, a honlap regisztrált felhasználónkénti használata vagy más csatornán történő személyes kapcsolatfelvétel során keletkezett és a kezelésébe került egyéb személyes adatokat (pl.: vásárlási történet, speciális igények, stb.) a minél hatékonyabb ügyfélközpontú kapcsolattartás és problémakezelés, valamint a felhasználók igényeit mind magasabb szinten tükröző személyre szabott ajánlatok készítése érdekében használja fel.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatáson felül a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít adatokat, amennyiben erre jogszabály kötelezi. A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa jogosított adatfeldolgozók kivételével – harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja.

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján egészítjük ki vagy kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal.

Concerto Akadémia Nonprofit Kft. a tőle elvárható legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférések megakadályozására magas színvonalú technikai védelmi intézkedések és gondos belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. kiemelt adatvédelmi feladatként óvja, és szigorúan bizalmasan kezeli regisztrált ügyfeleinek és szerződéses partnereinek személyes adatait. Vonatkozó intézkedéseivel és eljárási rendjével eleget tesz az európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak ezáltal védve ügyfelei és szerződéses partnerei érdekeit, továbbá eleget tud tenni a szerződéses szabadság keretein belül általa vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek.

A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. csak időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges. Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat.

A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. az érintettet kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintett általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról.

A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. az érintett kérelmében foglaltakra a fenti határidőn belül nem válaszol, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az érintett vagy bármely harmadik személy úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az info@concertobudapest.hu e-mail címen, valamint a 1094 Budapest, Páva u. 10-12. postacímen fogadja.